Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam

Ngày 07/5/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động báo chí cho Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trên cơ sở chuyển đổi từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.